ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การตรวจสอบอาคาร
dot
bulletกฎหมายการตรวจสอบอาคาร
bulletประเภทของอาคารที่เข้าข่าย
bulletเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ
bulletบทกำหนดโทษการตรวจสอบ
bulletกระทู้ ถาม-ตอบ
dot
ข่าวสาร

dot
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
บทกำหนดโทษการตรวจสอบ

บทกำหนดโทษที่เกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร

เจ้าของอาคารหากไม่ดำเนินการ จะมีบทกำหนดโทษไว้ดังต่อไปนี้

1. เจ้าของอาคารไม่จัดให้มีการตรวจสอบอาคาร(มาตรา 65 ทวิ)

          - จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          - ปรับเป็นรายวัน วันละไม่เกิน 10,000 บาท

2. เจ้าของอาคารไม่แก้ไขตัวอาคารหรืออุปกรณ์ประกอบอาคารที่ชำรุดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่ง(มาตรา 65 จัตวา)

          - ปรับไม่เกิน 30,000 บาท

         - ปรับเป็นรายวัน วันละไม่เกิน 5,000 บาทCopyright © 2010 All Rights Reserved.