ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การตรวจสอบอาคาร
dot
bulletกฎหมายการตรวจสอบอาคาร
bulletประเภทของอาคารที่เข้าข่าย
bulletเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ
bulletบทกำหนดโทษการตรวจสอบ
bulletกระทู้ ถาม-ตอบ
dot
ข่าวสาร

dot
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
ประเภทของอาคารที่เข้าข่าย

ประเภทของอาคารที่เข้าข่ายต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคาร

1. อาคารสูง คือ อาคารที่มีความสูงตั้งเเต่ 23 เมตร ขึ้นไป

2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ คือ อาคารที่มีขนาดพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งเเต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

3. อาคารชุมนุมคน คือ อาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนมีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร ขึ้นไปหรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป

4. โรงมหรสพ คือ อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับฉายภาพยนต์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นๆ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยมีค่าตอบแทนหรือไม่มีก็ตาม

5. โรงแรม ตามกฎหมายที่ว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้อง ขึ้นไป

6. สถานบริการ ตามกฏหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตร ขึ้นไป

7. อาคารชุด ตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป โดยมีบทเฉพาะกาลดังต่อไปนี้

               - อาคารชุดที่มีพื้นที่ 2,000-5,000 ตารางเมตร ให้ได้รับการยกเว้นเป็นเวลา 7 ปี นับจากวันที่กฏกระทรวงนี้บังคับใช้(กฏกระทรวงบังคับใช้วันที่ 28 ธันวาคม 2548) ดังนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารจะต้องยื่นรายงานการตรวจสอบอาคารครั้งแรกภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2555

               -อาคารชุดที่มีขนาดพื้นที่เกิน 5,000 ตารางเมตร ให้ได้รับการยกเว้นเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่กฏกระทรวงนี้บังคับใช้(กฏกระทรวงบังคับใช้วันที่ 28 ธันวาคม 2548) ดังนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารจะต้องยื่นรายงานการตรวจสอบอาคารครั้งแรกภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2553

8. อาคารโรงงาน ตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน ที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้น และมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

                ***ถ้าในกรณีที่อาคารโรงงานมีความสูง 23 เมตร ขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป ต้องถูกตรวจสอบ เพราะว่าเข้าข่ายอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

9. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายที่มีความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตร ขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตร ขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตร ขึ้นไป

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.