ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การตรวจสอบอาคาร
dot
bulletกฎหมายการตรวจสอบอาคาร
bulletประเภทของอาคารที่เข้าข่าย
bulletเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ
bulletบทกำหนดโทษการตรวจสอบ
bulletกระทู้ ถาม-ตอบ
dot
ข่าวสาร

dot
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
bulletกรมโยธาธิการและผังเมือง
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิก
Staff Profile

ชื่อ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร

เลขที่ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบอาคาร

นายโกวิท       เจริญพัฒนาสถิตย์    Profile_1

สส.139 (สิ่งแวดล้อม), สก.3659 (เครื่องกล)

ผ่าน

บ.0063/2550

นายชวัน         ต่อสิริกุลชัย             Profile_2

สย.6300 (โยธา)

ผ่าน

บ.1108/2550

นายธราพงษ์   พัฒนศักดิ์ภิญโญ      Profile_3

สย.7853 (โยธา)

ผ่าน

บ.0199/2550

นายนฤเทพ     เกษมนิรันดร์กุล       Profile_4

สฟก.3151 (ไฟฟ้ากำลัง)

ผ่าน

อยู่ในระหว่างการสอบ

นายธีรชาติย์    จันทร์งาม                Profile_5

สก.1999 (เครื่องกล)

ผ่าน

อยู่ในระหว่างการสอบ

นายภูษิต        คงชนม์                    Profile_6

ภก.9463 (เครื่องกล)

ผ่าน

บ.1016/2550

นายสัณห์ชนก  ธนาสนะ                 Profile_7

ภฟส.(ไฟฟ้าสื่อสาร)

ผ่าน

อยู่ในระหว่างการสอบ

นายธงไชย      มโนวรรณ                Profile_8

ภฟก.33718 (ไฟฟ้ากำลัง)

ผ่าน

           อยู่ในระหว่างการสอบCopyright © 2010 All Rights Reserved.